Verkoop en leveringsvoorwaarden 

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor alle door ons gesloten overeenkomsten en door ons gedane aanbiedingen. Zulks met uitsluiting van alle voorwaarden door cliënten gesteld en / of gedeponeerd.

2. Aanbiedingen

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld of schriftelijk overeengekomen. Prijzen, gesteld in door ons verstrekte prijscouranten zijn eveneens vrijblijvend. Alle prijzen zijn stuksprijzen, tenzij anders vermeld. De prijzen zijn in euro's en exclusief B.T.W.

3. Afbeeldingen en technische gegevens

Afbeeldingen, catalogi en tekeningen, door ons verstrekt geven een algemene voorstelling van de geboden artikelen en zijn voor ons niet bindend. De in onze aanbieding aangegeven maten, gewichten en technische gegevens zijn slechts ongeveer, tenzij door ons uitdrukkelijk schriftelijk gegarandeerd. De koper moet dus met een normale speling rekening houden. Wij staan niet garant voor de houdbaarheid van de opdruk van door ons bedrukte artikelen. De door de cliënt opgegeven teksten worden in de naar ons inzicht meest logische volgorde geplaatst. Teksten worden, indien nodig naar ons inzicht, niet gewijzigd maar zonodig verplaatst of ingekort.

4. Levertijd

De levertijd wordt door ons zo nauwkeurig mogelijk opgegeven doch is vrijblijvend. Opgegeven levertijden gelden immer als te zijn gedaan bij benadering en nimmer als een fatale termijn. Indien partijen geen levertijd zijn overeengekomen, dient de cliënt ons schriftelijk een termijn te vergunnen van minimaal èèn maand om alsnog te presteren, alvorens zich te kunnen beroepen op overschrijding van de levertijd. Wij zullen steeds trachten een opgegeven levertijd zo goed mogelijk na te komen, doch overschrijding daarvan kan nimmer tot onze aansprakelijkheid leiden, behoudens in geval van opzet of grove schuld, noch heeft cliënt het recht de bestelling te annuleren, dan wel de ontvangst van de goederen te weigeren.

5. Levering

De in-, uitlading en vervoer van goederen geschieden voor rekening en risico van de opdrachtgever, behoudens in geval van artikel 7:11 B.W. De verzending van goederen door ons aan cliënt geschiedt voor rekening van cliënt behoudens in het geval van artikel 7:11 B.W., tenzij anders, schriftelijk is overeengekomen. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor schade, verlies of vertraging als gevolg van of ontstaan tijdens in-, uitladen en vervoer dan wel verzending van goederen. Wij behouden ons het recht voor 10% meer of minder te leveren waarbij de prijs naar onzer beoordeling mee schommelt.

6. Verpakking

Emballage en ander verpakkingsmateriaal wordt door ons niet teruggenomen.

7. Betaling

Voor zover niet anders schriftelijk is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum.

8. Ontbinding

Indien de Cliënt niet binnen de overeengekomen termijn betaald wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en zijn wij gerechtigd zonder enige sommatie of ingebrekestelling een rente in rekening te brengen van 1% per maand, zulks vanaf 1 maand na factuurdatum. Indien bij niet tijdige betaling tot incasso langs gerechtelijke of andere wordt overgegaan, wordt het bedrag der vordering verhoogd met 10% administratiekosten, terwijl de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ten laste van de cliënt komen tot het door ons betaalde of verschuldigde bedrag. De buitengerechtelijke incassokosten bij het uit handen geven van de vordering belopen 15% van het ter incasso gegeven bedrag, zulks zonder een maximum en met een minimum van ƒ 50,00 uit het enkele feit dat wij ons verzekeren van de hulp van een derde om tot incasso te geraken, blijkt de hoogte van en de gehoudenheid van cliënt tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten in geval in het kader van incassomaatregelen het faillissement van cliënt wordt aangevraagd is deze eveneens de in het desbetreffende Arrondissement gebruikelijke kosten van een faillissement verschuldigd.

9. Eigendomsvoorbehoud

Wij behouden ons tot meerdere zekerheid ter betaling van de door ons verkochte goederen de eigendom voor, totdat de koopprijs, eventueel verhoogd met rente en kosten, integraal is voldaan, ook indien deze be – en / of verwerkt zijn. Tevens bindt de cliënt zich om zo hij de koopprijs nog niet aan ons heeft voldaan op het tijdstip, dat de goederen in het bezit van derden overgaan, de van deze derde terzake ontvangen kooppenningen namens ons en te onzen behoeve te incasseren en die penningen niet te vermengen met zijn eigen vermogen, doch aan ons af te dragen, tot het beloop van het aan ons verschuldigde.

10. Overmacht

Storingen in ons bedrijf en bij de aflevering, beslagleggingen en alle andere onvoorziene gebeurtenissen in onze magazijnen, bij de firma ‘s waar wij onze goederen plegen te betrekken, transportbelemmeringen of vertraging, het niet leveren der goederen door onze leveranciers, arbeidsstakingen en uit – of invoerverboden, brand of ongevallen, onrusten e.d. gelden voor ons als overmacht en geven ons het recht onze leveringsverplichtingen geheel of gedeeltelijk en definitief of tijdelijk te annuleren of later uit te voeren en verlengen, in geval van afname in gedeelten de afnametermijn met de tijd der vermelde storing.

11. Reclames

Reclames moeten schriftelijk geschieden en binnen een redelijke termijn doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst der goederen in het bezit van ons zijn. Reclames op andere wijze of aan tussenpersonen e.d. of later aan ons gekomen zijn van generlei waarde en kunnen door ons niet meer in behandeling worden genomen. Retourzendingen worden uitsluitend aangenomen na voorafgaande goedkeuring en mits franco verzonden. Indien reclames door ons als gegrond worden erkend, hebben wij het recht met uitsluiting van alle rechten op schadevergoeding van de koper om hetzij van levering af te zien, hetzij te verlangen dat de koper de goederen tegen een gepaste reductieprijs behoudt, hetzij kosteloos zo snel mogelijk nieuwe levering te laten volgen.

12. Wijziging van de leveringsvoorwaarden

Wij zijn gerechtigd zonder voorafgaande kennisgeving deze voorwaarden te wijzigen. Voor de reeds gegeven orders gelden de voorwaarden die van kracht waren op de dag dat de order schriftelijk door ons werd bevestigd, tenzij anders overeengekomen.

13. Uitspraak bij ontstane geschillen

Ten aanzien van geschillen, rijzende tussen ons en de koper, ter zake of in verband met gesloten overeenkomsten of der zelfde ontbinding, verklaren beide partijen zich te onderwerpen aan het Nederlandse recht en zal uitsluitend bevoegd zijn de bevoegde Rechter te Groningen, behoudens althans in geval van andersluidende dwingende wetsbepalingen, zulks onverminderd het recht de rechter in de woonplaats van de koper aan te spreken.

Neem contact met ons op

Error 404